Reisvoorwaarden

1. De reisorganisator kan niet worden verplicht tot het vergoeden van kosten of het terugbetalen van de reissom wanneer:a. de deelnemer bij de heen of terugreis zich niet bevindt op het gestelde tijdstip of op de afgesproken plaats en daardoor de autocar “mist”

b. indien bij terugkomst aansluitend openbaar vervoer wordt gemist

c .een trip, door gevolgen buiten de invloedsfeer van de triporganisator, geen (verdere) doorgang kan vinden (geval van heirkracht)

- panne van de de autocar of niet besckikbaarheid van de chauffeur

-vertraging te wijten aan een accident, een opstropping, oproer,  manifestatie of staking

- annulatie of vertraging van de ferry

- ongunstige meteorogische omstandigheden

- annulatie van de show door de organisator (eventueel door oorlogsfeiten)

d. aan deelnemers toegang tot een land wordt geweigerd omdat ze niet in het bezit zijn van geldige reisdocumenten.


2. Een trip  kan alleen maar terugbetaald worden indien een vervangende deelnemer gevonden wordt voor dezelfde reis.


3. Het parkeren van de wagens van de deelnemers gebeurd op eigen risico (zowel op privé, publiek of militair domein.

4. De deelnemer verbindt zich de reis te betalen binnen de tien dagen na de reservatie zoniet vervalt zijn reservatie

5. De  reisinrichter is niet aansprakelijk voor verdwijning, schade aan of diefstal van persoonlijke bezittingen van de deelnemer.

6. Klachten over een uitstap dienen schriftelijk naar de tripinrichter gestuurd te worden per aangetekende brief uiterlijk  acht dagen na de trip.

7. In geval van annulatie van een trip door de reisorganisator, voor eender welke reden ook, wordt de betaalde reissom terugbetaald; geen andere vergoeding kan gevraagd worden. De deelnemers zullen zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden van de annulatie

8.Iedere reis met minder dan 35 inschrijvingen zal afgelast worden.Deelnemers zullen verwittigd worden ten laatste twee weken voor het vertrek.

9. iedere opstapplaats met minder dan 5 kandidaten zal afgelast worden.

10. een reisverzekering met annulatieverzekering is aanbevolen voor iedere reis.

11. De reisorganisator verwerpt ieder verantwoordelijkheid in geval van luchtvaartongeval.

15 januari 2023